Activiteiten en werken in en nabij het water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, u kunt het werk niet uitvoeren onder de geldende voorwaarden.

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u uw activiteit of werk mag uitvoeren. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water). De reden voor dit verbod, is dat te allen tijde de doorstroming/waterafvoer van de watergang gewaarborgd moet worden, zodat er elders geen problemen ontstaan met het water. Wanneer er activiteiten verricht worden in of nabij het a-water, is er een risico dat het water niet voldoende door kan stromen of afgevoerd kan worden.

In de Algemene regels zijn uitzonderingen op dit verbod beschreven. Eén van die uitzonderingen is beschreven in artikel 5.1: Vrijstelling wordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur voor tijdelijke activiteiten en werken in en nabij a-wateren en daarbij behorende beschermingszones, indien en voor zover: deze werken voor de duur van ten hoogste één week aanwezig zijn. In artikel 5.2 worden daarnaast voorschriften gegeven waaraan u zich dient te houden. Deze voorschriften komen overeen met de criteria waarvan u eerder heeft aangegeven dat u er niet aan kunt voldoen. Zowel de duur van het werk (maximaal 1 week) als de aanvullende voorschriften hebben tot doel de doorstroming/waterafvoer van het a-water te waarborgen. Indien het werk korter dan 1 week duurt én aan de aanvullende voorschriften is voldaan, is de doorstroming volgens de wetgever voldoende gewaarborgd. 

 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid