Beschoeiing

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt beschoeiing aanbrengen of verwijderen in/op een waterkering of in een bijbehorende beschermingszone

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.


 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

In artikel 3.3 en 3.4 van de Keur is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen. Het is dus in principe verboden werkzaamheden te verrichten in/op of nabij een waterkering.

De waterkeringen en de gebieden hieromheen (beschermingszones) hebben een belangrijke functie bij het waarborgen van de veiligheid in ons land. Het werken in de buurt van waterkeringen dient dan ook zeer zorgvuldig te gebeuren. Het waterschap wil daarom een afweging maken of het aanbrengen van beschoeiing op deze locatie het functioneren van de waterkering en de veiligheid van de omliggende gebieden niet in gevaar brengt.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid