Bouwwerken op of nabij een waterkering

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, het betreft geen interne verbouwing van een bestaand pand

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u het bouwwerk mag plaatsen, aanpassen of verwijderen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

In de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een waterkering of bijbehorende beschermingszones, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten of bouwwerken te plaatsen. Het is dus in principe verboden een bouwwerk te plaatsen in/op of nabij een waterkering. Een uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor eenvoudige verplaatsbare bouwwerken, zoals gedefinieerd in Algemene Regel 26.

De waterkeringen en de gebieden hieromheen (beschermingszones) hebben een belangrijke functie bij het waarborgen van de veiligheid in ons land. Het werken in de buurt van waterkeringen dient dan ook zeer zorgvuldig te gebeuren. Het waterschap wil daarom een afweging maken of het aanbrengen van een permanent bouwwerk op deze locatie het functioneren van de waterkering en de veiligheid van de omliggende gebieden niet in gevaar brengt.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer