Lozen van water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U loost meer dan 100m3 water per uur

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een overweging te maken of u het water in uw situatie mag lozen. Neem contact op met uw waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

In artikel 3.7 van de Keur (wetgeving) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. In artikel 12.1 van de Algemene regels wordt hierop een uitzondering gemaakt: vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7  van de Keur voor het brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m3 per uur. Aangezien u meer dan 100m3 water per uur wilt in de watergang wilt brengen, blijft de vergunningplicht voor u van kracht.

De vergunningplicht heeft te maken met het feit dat we er samen voor moeten zorgen dat er nergens wateroverlast ontstaat. Wanneer u meer dan 100m3 water per uur in de watergang brengt, kan het waterschap dit niet meer waarborgen. Daarom wil het waterschap een gedegen afweging maken of het brengen van meer dan 100m3 water per uur in de watergang in uw geval mogelijk is.

Gerelateerde Keur artikelen
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid