Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een brug op een waterkering of in de bijbehorende beschermingszone

U wilt een brug aanleggen op een waterkering of een bijbehorende beschermingszone. Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen naar de toetsingscriteria of vragen een afweging te maken of het aanleggen of verwijderen van een brug in uw situatie mogelijk is. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5 van de Keur (wetgeving). In deze artikelen is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van (verschillende soorten) waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten of activiteiten te ontplooien. Het is dus in principe verboden werkzaamheden te verrichten op of nabij een waterkering. De reden hiervoor is dat de watergang te allen tijde intact dient te blijven, zodat de veiligheid van het achterliggende land gewaarborgd wordt. Daarom wil het waterschap een gedegen afweging maken of het plaatsen of verwijderen van een brug in uw geval mogelijk is. 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid