Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een brug bij of in een A-water, dat niet aangemerkt is als een vaarweg

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u een brug mag aanbrengen of verwijderen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Hierbij is het goed te weten dat het waterschap terughoudend omgaat met het toestaan van handelingen aan bruggen in een A-water. Dat betekent dat er in principe géén bruggen in A-wateren worden toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Een brug die nodig is voor perceelsontsluiting en waarbij het perceel niet op andere wijze is, of kan worden ontsloten;
  • Percelen die over een afstand van meer dan 100 meter grenzen aan een A-water; hier kan een extra brug worden toegestaan om het perceel beter te ontsluiten;
  • Bedrijven die vanwege bedrijfhygiënische redenen of andere wetgeving een extra brug nodig hebben;
  • Bruggen die vanwege infrastructurele werken noodzakelijk zijn.
Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water). 

A-wateren zijn de belangrijkste watergangen van ons land. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid over de a-wateren, zodat de doorstroom gegarandeerd is en er nergens wateroverlast of -tekort ontstaat. Omdat de a-wateren zo belangrijk zijn, dient werken eraan zorgvuldig te gebeuren. In artikel 5.4 van de beleidsregels is opgenomen dat in principe géén duikers en/of brugen in a-wateren worden toegestaan. Het waterschap gaat daarom terughoudend om met een eventuele vergunningaanvraag.

Copyright 2018 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer