Bruggen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het betreft een brug bij of over een A-water

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen naar de toetsingscriteria of vragen een afweging te maken of het aanleggen of verwijderen van een brug in uw situatie mogelijk is. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang. 

De criteria en voorschriften zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de doorstroom van de watergang niet belemmerd wordt en de watergang intact blijft (zodat de veiligheid en doorstroom gewaarborgd blijven). Aangezien u aan heeft gegeven hier niet aan te kunnen voldoen, kan het waterschap de veiligheid en doorstroom niet waarborgen. Daarom wil het waterschap een gedegen afweging maken of het plaatsen of verwijderen van een brug in uw geval mogelijk is. 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid