Dam met duiker

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U wilt een dam met duiker aanleggen of verlengen in een A-water

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen om een afweging te maken of het aanleggen van een dam met duiker in een A-water mogelijk is. Ook kunt u contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg en de toetsingscriteria.

 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water). 

A-wateren zijn de belangrijkste watergangen van ons land. Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid over de a-wateren, zodat de doorstroom gegarandeerd is en er nergens wateroverlast of -tekort ontstaat. Omdat de a-wateren zo belangrijk zijn, dient werken eraan zorgvuldig te gebeuren. Het waterschap wil daarom eerst afwegen of het wenselijk en/of noodzakelijk is een dam met duiker aan te leggen of te verlengen in het a-water. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het waterschap

Schets

U wilt een dam met duiker aanleggen of verlengen in een A-water
Copyright 2019 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer