Dempen of (ver)graven van een watergang

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Het (gedeeltelijk) te dempen of (ver)graven water betreft een A-water of B-water

Het (gedeeltelijk) dempen of (ver)graven van een A- of B-water is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen naar de toetsingscriteria of vragen een afweging te maken of dempen mogelijk is. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water of b-water).

Wanneer u een a- of b-water geheel of gedeeltelijk dempt, kan het waterschap de doorstroom en de beschikbaarheid van (voldoende) water niet meer waarborgen. Het waterschap wil daarom een gedegen afweging maken of het geheel of gedeeltelijk dempen van de watergang in uw geval mogelijk is.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid