Tuin en bouwland

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, u voldoet niet aan de voorwaarden.

Dit is niet toegestaan zonder vergunning. Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u de toetsingscriteria opvragen bij het waterschap. Ook kunt u vragen om een afweging te maken of het gebruik van een compartimenteringskering als tuin en bouwland mogelijk is. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg. 

 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

In artikel 3.4 van de Keur is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder 1. voorwerpen en beplanting, in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen, te boren of te sonderen 2. het maaiveld te verhogen of te verlagen 3. ondersteunende kunstwerken, kabels en leidingen te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen die een verbinding maken met een andere zijde van de compartimenteringskering.

In artikel 29.1 van de Algemene regels staat dat vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4 van de Keur, voor het gebruik van percelen in beschermingszone A van de primaire en regionale waterkering, of voor het gebruik van percelen op een compartimenteringskering als tuin of bouwland, mits wordt voldaan aan een aantal voorschriften. Deze voorschriften bestaan uit de criteria waarvan u zojuist heeft aangegeven er niet aan te kunnen voldoen. De criteria hebben als doel ervoor te zorgen dat de waterkering optimaal blijft functioneren. Op die manier kan het waterschap de veiligheid van de omliggende gebieden blijven waarborgen. Wanneer u niet aan de voorwaarden kunt voldoen, wil het waterschap een gedegen overweging maken of het gebruik van de grond als tuin- en bouwland mogelijk is.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid