Gras en eenjarige gewassen

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, u kunt niet voldoen aan de voorwaarden.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, heeft u voor de werkzaamheden een watervergunning nodig. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u uw activiteit of werk mag uitvoeren. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water). 

In artikel 23.1 van de Algemene regels staat dat vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen in de beschermingszone van een a-water, mits wordt voldaan aan de voorschriften. Deze voorschriften bestaan uit de voorwaarden waarvan u zojuist heeft aangegeven er niet aan te kunnen voldoen. Deze voorwaarden hebben tot doel de a-watergang intact te houden (het talud niet te laten afschuiven) en de mogelijkheid de watergang te kunnen onderhouden te waarborgen. Wanneer het waterschap de watergang kan blijven onderhouden en wanneer de watergang intact blijft, kunnen we de doorstroom blijven waarborgen. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden, kan het waterschap de doorstroom niet waarborgen. Om die reden wil het waterschap een gedegen afweging maken of u de werkzaamheden op deze locatie mag uitvoeren.  

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer