Hekwerk

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Wanneer u een hekwerk wilt plaatsen, kunt u te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit het waterschap. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het onderhoud dat het waterschap dient te plegen aan een watergang en/of een waterkering. Als dit onderhoud door het hekwerk belemmerd wordt, kan de doorstroming van de watergangen niet meer worden gegarandeerd.

Het hekwerk komt in een A-water

U wilt een hekwerk plaatsen in een A-water. Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. Met het aanvragen van een watervergunning vraagt u het waterschap een afweging te maken of u uw hekwerk mag plaatsen. Voordat u een vergunning aanvraagt, raden wij u aan een vooroverleg te plegen met het waterschap. Hiervoor kunt u contact opnemen met het waterschap.

 

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

Deze beslissing heeft betrekking op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving) en de bijbehorende artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de beleidsregels. Hierin is onder andere opgenomen dat 'werken in of op a- en b-wateren niet worden toegestaan, tenzij een zwaarwegend (maatschappelijk) belang bestaat'. Ook staat hierin beschreven dat 'werken en objecten in de watergang daarnaast kunnen zorgen voor opstuwing.' Het plaatsen van een hekwerk in een A-watergang zorgt er op meerdere manieren voor dat de doorstroming van de watergang niet gewaarborgd kan worden. Daarom wil het waterschap op dit gebied een gedegen afweging maken.

Schets

Het hekwerk komt in een A-water
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid