Natuurvriendelijke oever

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, u voldoet niet aan de voorwaarden.

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u de natuurvriendelijke oever mag aanleggen of wijzigen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang.

Gaat u niet werken in een beschermd gebied, maar kunt u niet voldoen aan de andere voorwaarde? In artikel 24.1 van de Algemene regels is opgenomen dat vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen of wijzigen van natuurvriendelijke oevers langs b-wateren in overig gebied. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers kan indien deze oevers zodanig worden aangelegd en onderhouden dat het natte profiel van de watergang niet verkleint. Dit heeft te maken met het feit dat het waterschap de doorstroom van de watergang moet kunnen waarborgen. Daarvoor is het van belang dat het natte profiel van de watergang niet verkleint. Wordt het natte profiel wel verkleind, dan wil het waterschap een gedegen afweging maken of het aanleggen van een natte natuurzone in uw geval mogelijk is.

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid