Onttrekken van water

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

U onttrekt meer dan 100 m3 per uur.

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen een afweging te maken of u in uw situatie het water mag onttrekken. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Let op! In geval van droogte kan er op bepaalde locaties en/of in bepaalde periodes een algeheel onttrekkingsverbod gelden. In dat geval mag u, ook wanneer u in het bezit bent van een vergunning, geen oppervlaktewater onttrekken. Houd hiervoor de media in de gaten, raadpleeg de website van uw waterschap of neem telefonisch contact op met uw waterschap.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

In artikel 3.7 van de Keur (wetgeving) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen. 

In artikel 13.1 van de Algemene regels is opgenomen dat vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m3 per uur. Wanneer u meer water onttrekt dan 100m3 per uur, dan kan het waterschap niet meer waarborgen dat er nergens droogte of watertekort ontstaat. Om die reden wil het waterschap een gedegen afweging maken of het in uw geval mogelijk is het water te onttrekken.

Gerelateerde Keur artikelen
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid