Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, u voldoet niet aan de voorwaarden

Dit is niet toegestaan zonder watervergunning. U kunt het waterschap vragen om een afweging maken of u een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk mag aanleggen of verwijderen. U kunt contact opnemen met het waterschap voor een vooroverleg.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Goed om allereerst te weten: vrijwel alle wet- en regelgeving rondom ons water heeft tot doel veilig en prettig te kunnen leven in ons waterrijke land. Samen moeten we ervoor zorgen dat we enerzijds overal voldoende water hebben en er anderzijds nergens wateroverlast ontstaat. Om dat te kunnen bereiken, is het onder andere van belang dat onze watergangen goed doorstromen, dat we zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld de grondwaterstand en dat onze waterkeringen optimaal kunnen functioneren. De wet- en regelgeving op deze website is dus onder andere gebaseerd op deze doelstellingen.

De beslissing dat u hiervoor een vergunning nodig heeft, is gebaseerd op artikel 3.1 van de Keur (wetgeving). In dit artikel is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam (...) door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven. Het is dus in principe verboden activiteiten of handelingen te verrichten in of nabij een watergang (in dit geval een a-water).

In artikel 7.1 en 7.2 van de Algemene regels is opgenomen dat vrijstelling wordt verleend van het verbod in artikel 3.1 eerste lid voor het aanleggen en behouden en verwijderen van een steiger, vlonder of een overhangend bouwwerk in een oppervlaktewaterlichaam voor zover voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden behelzen (onder andere) het voorschrift waarvan u zojuist heeft aangegeven er niet aan te kunnen voldoen. Dit voorschrift is opgesteld om ervoor te zorgen dat er geen (blijvende) schade ontstaat aan een watergang door het verwijderen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk. Wanneer de watergang niet hersteld wordt, kan het waterschap de doorstroom van de watergang niet waarborgen. Het waterschap wil daarom een gedegen afweging maken of het verwijderen van de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in uw geval mogelijk is.

Copyright 2020 - Alle Rechten Voorbehouden disclaimer