Afvoer van regenwater

Om u van de juiste informatie te voorzien, neemt het waterschap u stapsgewijs mee door een korte vragenlijst. Bij sommige vragen is nadere toelichting noodzakelijk. In deze toelichting vindt u dikgedrukte woorden. Als u op de woorden klikt, ziet u een beschrijving van deze woorden. 

Nee, het betreft geen groen dak

De aanleg van nieuw verhard oppervlak is toegestaan, indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Er zijn compenserende maatregelen getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale compensatie conform de rekenregel:

benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m)

De gevoeligheidsfactor van het gebied waar u verhard oppervlak wilt aanbrengen, kunt u voor Waterschap Aa en Maas en Waterschap Brabantse Delta vinden via de Keurkaarten. Voor Waterschap De Dommel vindt u de gevoeligheidsfactor hier.

De voorziening voldoet aan de volgende eisen:

  1. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);
  2. De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater. Indien een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben;
  3. Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen.

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw waterschap.

Let op: maakt u gebruikt van een lozingsconstructie? Doorloop dan ook het thema 'Lozingsconstructies en onttrekkingswerken'. 

Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid