Woordenlijst

A
 • A- en B-wateren
 • Aangelande
 • Afkoppelen verhard oppervlak
 • Afrastering
 • Algemene regels
 • Anti-worteldoek
 • Attentiegebied
B
 • Bedrijfswaterplan
 • Beekdalen
 • Beleidsregels
 • Beperkt Beschermde Gebieden
 • Bergingsgebied
 • Beschermde gebieden Keur
 • Beschermingszone A
 • Beschermingszone B
 • Beschermingszone van een watergang
 • Beschoeiing
 • Bestuur
 • Bouwwerk
 • Brandblusvoorziening
 • Brug
 • Buitengewoon onderhoud
 • Buitentalud
C
 • C-wateren
 • Compartimenteringskering
 • Coupure
D
 • Drainage
 • Duiker
E
 • Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken
 • EHS
 • Eigendom
G
 • Gesloten seizoen
 • Gevoeligheidsfactor
 • Gewoon onderhoud
 • GLG
 • Graven
 • Groen dak
 • Grondwater
 • Grondwatersanering
H
 • Hekwerk
 • Huisaansluiting
I
 • Infiltreren van water
 • Insteek
K
 • Keur
 • Keurkaarten
 • Klein onderhoud aan openbare wegen
L
 • Legger
 • Legger Oppervlaktewaterlichamen
 • Legger Waterbergingen
 • Legger Waterkeringen
 • Lozen
 • Lozingsconstructie
M
 • Maaisel
 • Maximale boordiepte
 • Melding
N
 • N2000
 • Natuurvriendelijke oever
O
 • Onderhoudsplicht
 • Ondersteunend kunstwerk
 • Onttrekken
 • Oppervlaktewaterlichaam
 • Overhangend bouwwerk
 • Overig gebied
 • Overige kering
P
 • Peilbesluitgebied
 • Peilgestuurde drainage
 • Peilvak
 • Pompcapaciteit
 • Primaire kering
 • Privaatrechtelijke toestemming
 • Profiel van een watergang
 • Profiel van vrije ruimte
R
 • Recreatieve activiteiten en evenementen
 • Regionale kering
S
 • Schil van een compartimenteringskering
 • Specie
 • Stapelzode
 • Steiger
 • Stuw
T
 • Talud
 • Teen
 • Tijdelijk/semi-permanent object
V
 • Vaarweg
 • Vastgestelde ecologische functie
 • Veedrenkput
 • Veekering
 • Vergunning
 • Verhard oppervlak
 • Verordening
 • Vlonder
W
 • Waterhuishoudkundige functie
 • Waterkering
 • Waterstaatswerk
 • Watersysteem
 • Werken
 • Wet
 • Wijstgebieden
Z
 • Zorgplicht
Copyright 2021 - Alle Rechten Voorbehouden - Disclaimer - Toegankelijkheid